THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ms. Lài: 0906 612 652 (Chủ nhiệm Say to Succeed lần VIII 2019)
Mr. Thành: 0327 189 401 (Trưởng BTC  Say to Succeed lần VIII 2019)
Ms. Hân: 0834 863 638 (Phó BTC Say to Succeed lần VIII 2019)
Hoặc email về: saytosucceed.hungbien@gmail.com