Facebook YouTube

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI HÙNG BIỆN SAY TO SUCCEED LẦN XII NĂM 2023 | CHỦ ĐỀ: TÔI KHỎE – TÔI KIẾN TẠO

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI HÙNG BIỆN SAY TO SUCCEED LẦN XII NĂM 2023 CHỦ ĐỀ: TÔI KHOẺ – TÔI KIẾN TẠO “Cậu có khỏe không?”“Vâng, tôi khỏe mà.”“Ý tôi là…